Samen Onderweg / op weg
In kwaliteit En kleur

Samen

Leerlingen
Het Sint-Bernarduscollege is een middelbare school voor alle leerlingen uit Nieuwpoort en omgeving. Met ongeveer 200 leerlingen over vier studiejaren is het een relatief kleine school, maar deze kleinschaligheid is meteen een grote troef. Met een richting ASO,TSO en BSO trekken we een enorm divers publiek aan.  Die diversiteit hebben we altijd omarmd en willen we blijven omarmen als een verrijking voor onze school en voor onze leerlingen.Elke leerling kan op basis van zijn capaciteiten zijn eigen mogelijkheden verkennen in een breed aanbod van studierichtingen. Leerlingen kunnen ook vanaf het eerste jaar participeren  in de schoolorganisatie via de leerlingenraad.

Directie en leerkrachten
De leraar maakt het verschil en zal in de eerste plaats instaan voor de studiebegeleiding van de leerlingen, dit als vakexpert, als begeleider van vakoverschrijdende activiteiten, als lid van het schoolteam. Elke leraar zorgt voor een goede studiebegeleidingen maakt  deel uit van verschillende comités. We werken rond christelijke waarden en normen, socio-emotionele gezondheid, lichamelijke gezondheid, een goede leerhouding en kansarmoede. De directie houdt toezicht op het geheel, waakt over de financiële kosten van ons onderwijs en blijft gemakkelijk bereikbaar voor alle partijen.

Ouders
Ouders kunnen altijd op school terecht  om eventuele zorgen te melden. Een duidelijke communicatie speelt een belangrijke rol: ouders weten wat er bij ons op school leeft. Ook het oudercomité, waarbijelke geïnteresseerde ouder kan aansluiten, wordt als volwaardige partner betrokken bij onze schoolorganisatie.

 

Onderweg / op weg

Samen met alle partners gaan we op weg naar een toekomst waar iedere leerling zijn plaats vindt in de maatschappij. De studieoriëntatie na het tweede en vierde jaar is toekomstgericht en via het kiesgoedproject krijgen alle leerlingen en hun ouders de nodige informatie om een juiste keuze te maken.
In onze begeleiding van jongeren tot kritische jongvolwassenen streven we ernaar mee te zijn met onze tijd. We helpen elke leerling doordacht om te gaan met de moderne media zoals Facebook, Twitter en gsm-gebruik.
 

Ook andere thema’s die  tot de leefwereld van jonge mensen behoren, komen aan bod in een klassenuur.En met de inzet van elke leraar streven we er ook naar om de leerlingen te begeleiden in hun leerproces en hen te leren leren.

 

In kwaliteit

Kwaliteit afleveren is een prioriteit bij ons. Vanuit ons christelijke opvoedingsproject streven we ernaar om optimale leerkansen te bieden aan iedereen. In samenwerking met externe partners zoals het CLB besteden we bijzondere aandacht aan onze zorgleerlingen, aan leerlingen die in de kansarmoede opgroeien en aan leerlingen die een leerachterstand dreigen op te lopen.In de voorbije jaren bouwde de school een degelijke expertise op rond geïntegreerd onderwijs, dyslexie, ADHD, ASS, ...
 

Tegelijk verliezen we ook de sterke leerlingen niet uit het oog: ook zij worden telkens weer uitgedaagd. Intellectuele en creatieve leerlingen krijgen stimulansen om zich te ontplooien. Sport op school, creatieve ateliers, toneelvoorstellingen, leerrijke uitstappen, klasoverschrijdende activiteiten krijgen bij ons bijzonder veel aandacht: talent krijgt bij ons een kans.

 

En kleur

Vanuit ons katholiek opvoedkundig project willen we in dialoog gaan met alle actoren. Diverse culturen en diverse achtergronden op elkaar afstemmen, met respect voor elkaar: deze uitdaging gaat het Sint-Bernarduscollege elke dag opnieuw aan. Onze verscheidenheid als troef krijgt een mooie weerspiegeling in ons kleurrijke schoollogo. De diverse kleuren lopen harmonieus over in elkaar en vormen een perfect geheel. Dat is waar het Sint-Bernarduscollege elke dag weer naar streeft.Daarin ligt één van onze sterktes: elke leerling is bij ons welkom, waar hij of zij ook vandaan komt.